Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Hải quan - Xuất nhập khẩu, đợt 1, năm2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thuế, đợt 1, năm 2022