Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thuế_ HK1_2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính công_HK1_2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Hai quan - Xuất nhập khẩu HK1_2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp_ chuyên ngành Tài chính công_HK3_2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp_ chuyên ngành Hải quan Xuất nhập khẩu_HK3_2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp_ chuyên ngành Thuế _HK3_2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp,HK2,2022_THUẾ  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Hải quan - Xuất nhập khẩu, đợt 1, năm2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thuế, đợt 1, năm 2022