Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy theo tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2021) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-ĐHTCM ngày 16/7/2021)