17DHQ đi tham quan thực tế Cửa khẩu Hoa Lư -Tỉnh Bình Phước -12/2019  
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP CỦA KHOA THUẾ HẢI QUAN