Ban chấp hành Đoàn Khoa  
Giới thiệu về Đoàn - Hội Khoa Thuế - Hải quan  
 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI KHOA THUẾ-HẢI QUAN NHIỆM KÌ V