Đại hội Cựu sinh viên Khoa Thuế - Hải quan  
Kế hoạch tổ chức Đại hội Cựu sinh viên Khoa Thuế - Hải quan nhiệm kỳ I (2020-2022)  
Dự thảo Quy định công tác cựu sinh viên UFM