Mẫu SV- 01. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên  
Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 11 – năm 2022  
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Thuế - Hải quan