Thông báo đăng ký chỗ ở nội trú KTX HK1 năm 2022  
Thông báo nộp học phí HK1, Năm 2022  
Kế hoạch tổ chức đánh giá rèn luyện Học kỳ cuối năm 2021  
Kết quả xử lý học vụ chương trình đại trà - đặc thù học kỳ cuối 2021  
Kết quả xử lý học vụ chương trình CLC - QT học kỳ cuối 2021  
Thông báo tạm hoãn tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ đầu 2020  
Hướng dẫn cấp giấy xác nhận trực tuyến cho sinh viên  
Thông báo v/v nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên hệ chính quy, bậc Đại học, Cao đẳng - nhập học năm 2019 (khóa 19D, 19C) và các khóa trước chưa nộp  
Thông báo tổng hợp hoạt động tích lũy điểm rèn luyện của sinh viên khóa 17C - Bậc Cao đẳng  
Thông báo về việc thử nghiệm hệ thống đăng ký học phần phiên bản mới đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy