Sổ tay Văn hóa chất lượng  
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường  
Quyết định Ban hành nội quy học đường Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định Ban hành Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định về việc Xét danh hiệu thi đua cho sinh viên khóa C15, C16 bậc Cao đẳng hệ Chính quy, năm học 2016 - 2017  
Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn  
Các văn bản về công tác sinh viên