Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Tài chính công_ đợt 1-2022  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Hải quan - Xuất nhập khẩu_ đợt 1-2022