Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Hải quan Xuất nhập khẩu_HK3_2022  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Thuế _HK3_2022  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Tài chính công Học kỳ  3_2022  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa,HK2_2022_Thuế  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa, HK2,2022_Tài chính công  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Tài chính công_ đợt 1-2022  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa chuyên ngành Hải quan - Xuất nhập khẩu_ đợt 1-2022