Thông báo điều chỉnh khung thời gian đào tạo năm 2020