Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Marketing (Áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2017)